sl-SIhr-HRhr-BAsr-Latn-ME

GARANCIJSKI POGOJI


Za kupljeno blago veljajo splošni garancijski pogoji in določbe v prilogi posameznega blaga. Dobavnica velja kot garancijski list, če garancijski list ni priložen ob nakupu.
XENON FORTE zagotavlja, da naprave ob odpremi nimajo konstrukcijskih, proizvodnih, materialnih ali funkcijskih napak. V primeru okvare izdelka se obrnite na pooblaščenega serviserja. Vse napake nastale v okviru garancijske dobe, mora kupec sporočiti pooblaščenemu serviserju v pisni obliki z reklamacijskim zapisnikom. Napaka mora biti jasno in nedvoumno opisana na reklamacijskem zapisniku.
Kupec mora ob uveljavljanju garancije pooblaščenemu serviserju dostaviti z opremo tudi garancijski list in dobavnico, kjer je naveden datum dobave, serijska številka in garancijski čas za posamezne artikle.
Garancijska doba za zamenjani artikel velja od dneva nakupa in dobave reklamiranega artikla.

GARANCIJSKA IZJAVA

Garancija velja od dneva prodaje aparata. Podjetje XENON FORTE d.o.o. izjavlja, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če boste z njim ravnali v skladu z navodili.
Obvezujemo se, da bomo brezplačno odpravili vse tehnične pomanjkljivosti in okvare, ki bi nastale pri normalni uporabi. Garancijo priznamo za čas, ki je naveden na tem listu, pod naslednjimi pogoji:
· če je uporabnik ravnal z aparatom oz, strojem v skladu z navodili za uporabo;
· če aparat oz. stroj ni mehansko poškodovan;
· če prejmemo z aparatom oz. strojem tudi potrjen garancijski list;
· če v aparat oz. stroj ni posegla oseba, ki za to nima našega pooblastila.
· če v aparat oziroma stroj niso bili vgrajeni neoriginalni nadomestni deli ali potrošni material.
Na željo uporabnika izvršimo popravilo na mestu samem, proti povračilu potnih stroškov. Če v garancijski dobi aparata oz. stroja ne popravimo v 45 dneh od prevzema v pooblaščeno servisno delavnico, bomo aparat oz, stroj zamenjali z novim. V primeru okvare podaljšamo garancijski rok za čas popravila. V garancijo ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi, okvare zaradi nepravilne montaže ali vzdrževanja, mehanske poškodbe, ki jih povzroči uporabnik, okvare, povzročene zaradi visokonapetostnih sunkov, okvare, povzročene zaradi višje sile, itd. Prav tako so iz garancije izzvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi. Prevzemamo obveznost, da bomo za prodano blago kupcu nudili vzdrževanje in nadomestne dele tudi po preteku garancijske dobe, in sicer za obdobje, določeno z zakonom.

DEKLARACIJA O USTREZNOSTI

Izjavljamo, da je proizvod skladen s standardom EN 60950, zato je njegova uporaba in priklop na omrežno napetost 220V, 50 Hz, v Republiki Sloveniji dovoljena.

Ljubljana, Oktober 2014 Xenon forte d.o.o.